Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type-) fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en wordt
mitsdien door de samensteller van
https://Gereedschap.JouwWeb.nl  
geen aansprakelijkheid aanvaard. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het bezoeken, downloaden, of anderszins gebruik van deze site.

De bezoekers van deze site kunnen aan de berichtgeving daarop geen rechten ontlenen.

Voorts kan het zo zijn dat deze site materiaal bevat dat afkomstig kan zijn van derden, waaronder andere sites; zo daarop enig auteursrecht, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht rust,
en de aantoonbaar rechtmatige eigenaar daarvan niet wenst dat deze gegevens op de onderhavige site worden gebruikt, zal een en ander op eerste daartoe strekkend verzoek worden verwijderd,
ondanks het feit dat het internet met name is bedoeld tot uitwisseling te geraken van zoveel mogelijke informatie. Met inachtneming van het vorenstaande is het eenieder dan ook
toegestaan de inhoud van deze site te downloaden, gebruiken, etc..

Op de site kan het voorkomen dat bij de diverse internetpagina’s foto's zijn geplaatst. Mocht u hierop duidelijk zichtbaar staan afgebeeld en heeft u daartegen onoverkomelijke bezwaren, wordt
uw beeltenis op uw verzoek van deze site verwijderd, dan wel onherkenbaar gemaakt.

Deze site maakt gebruik van "frames"; via deze site kunt u één of  meerdere andere websites bezoeken. Deze andere websites zijn evenwel door derden samengesteld. Derhalve aanvaarden wij
evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die andere website(s) en eventuele geschonden auteursrechten gedaan door deze sites. Indien u enig gedeelte van
de website  https://Gereedschap.JouwWeb.nl  bezoekt wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb